เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

หมุนเวลาเร็วขึ้น 1 ชม. กับ Daylight Saving Time ที่สวีเดน

Clocks go back as winter arrives It is that time of year again – Saturday night spells the official end of summer time when clocks are turned back an hour. An extra hour is won as the clocks are turned back to adjust for the winter ahead, with Sweden falling into line with the rest […]

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!