รู้หรือไม่ว่า ? ขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 

 

ธุรกิจไหนบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ?

 

1. การซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

2. การบริการอินเทอรเน็ต

3. การใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

4. การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ

โดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

 

 

แล้วถ้าทำธุรกิจตาม 4 ข้อด้านบนแล้วไม่จดทะเบียน มีความผิดไหม ?

 

คำตอบ คือ ผิด !!

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

โดยไมไดจดทะเบียนพาณิชยฯ

ยอมมีความผิด ซึ่งมีโทษปรับเปนรายวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง

 

 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับร้านค้าออนไลน์ ทำยังไง ?

 

1. การยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย 1 คําขอตอ 1 เว็บไซตหรือ รานคาออนไลน

ถ้ามีหลายร้าน หรือหลายเว็บต้องแยกจด

2. ตองมีรานคาออนไลนแลว โดยมิใชมีแตชื่อเว็บไซต หรือ ชื่อรานคา

พูดง่าย ๆคือมีการซื้อขายออนไลน์แล้ว ไม่ใช่เปิดร้านเฉย ๆ

3. เปนรานคาหรือประกอบพาณิชยกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4 ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด

4. ไมใชเว็บไซตหรือสื่อออนไลนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลเทานั้น

โดยไมสามารถซื้อขายผานทางเว็บไซตหรือสื่อออนไลนนั้น ๆ

5. การซื้อขายสินคา/บริการผานทางเว็บไซตหรือ Social Media

เชน Facebook ที่เปนการทําการคาโดยปกติถือเปนการซื้อขายผานทางอินเตอรเน็ต

ตองจดทะเบียนพาณิชยและนําเลขทะเบียนแสดงบนหนารานคาออนไลน

6. กรมฯ จะอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD Registered

เฉพาะรานคาออนไลนที่เปนเว็บไซตและมีโดเมนเนมเปนของตนเอง ไมรวมสื่อออนไลนอื่น

 

 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไหน ?

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สถานประกอบการที่ตั้งอยู่

ถ้าอยู่ที่ กทม. จดได้ที่ สำนักงานเขต และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กทม.

ถ้าอยู่ต่างจังหวัด จดได้ที่ เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

ประโยชนของการจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

 

1. สรางความนาเชื่อถือ ความมีตัวตนของผูประกอบการ

2. ผูประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered

จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ DBD Verified

ซึ่งไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3. ไดรับสิทธิ์ในการเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมด และเอกสารที่จะใช้ยื่นขอได้ที่ลิ้งค์นี้

https://www.trustmarkthai.com/index.php/component/dbd/main/10?layout=knowledge

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02-547-5959 ถึง 60

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คุณรู้สึกอย่างไรกับ "รู้หรือไม่? ขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์"
Comment กันได้เลย ...
You can follow tung148, the author of this post, on Twitter and Facebook. If you'd like to contact him, Twitter is the most effective means of doing so.