มีเฮ ราชกิจจาประกาศยกเว้นภาษีให้นิติบุคคล-บริษัท ที่ใช้อุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ถึง 31 ธันวาคม 2561

 

วันที่ 10 พ.ค. 2560 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้เเก่บุคคลธรรมดาเเละบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในบางกรณี

 

โดยเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 640)

ให้ยกเว้นภาษีเงินได้เเก่บุคคลธรรมดา เเละบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ใช้อุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อสินค้าเเละบริการ

 

 

 

 

โดย มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้ ให้คำจำกัดความของ

อุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ว่า

อุปกรณ์สําหรับการรับส่งข้อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต

บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

ไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตร

 

บัตรเดบิต” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการ

ซึ่งเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน

ออกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด

แทนการชําระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิก ถอน โอน

หรือทําธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับเงิน

ตามมูลค่าของเงินเฉพาะที่มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการ

 

ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า

โดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน

และให้หมายความรวมถึงสัญญาเช่าซื้อสินค้า

สัญญาซื้อขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการผ่อนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้า

ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ

และการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง

ที่อาจมีราคาและถือเอาได้ที่มีไว้เพื่อขายเท่านั้น

 

บริการ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ

อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า

 

 

โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

เพื่อพัฒนาบริการ เเละโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ เเละขีดความสามารถในการเเข่งขันภาคธุรกิจในระยะยาว

และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระเงินเเทนเงินสด

จึงสมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เเก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ได้ลงทุนในอุปกรณ์ รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เเละยกเว้นภาษีเงินได้

ให้กับผู้รับชำระเงินที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจาก

การชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ให้มีผลถึง 31 ธันวาคม 2561

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/052/1.PDF

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คุณรู้สึกอย่างไรกับ "ยกเว้นภาษีให้นิติบุคคล-บริษัท ที่ใช้อุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ถึงสิ้นปี 2561"
Comment กันได้เลย ...
You can follow tung148, the author of this post, on Twitter and Facebook. If you'd like to contact him, Twitter is the most effective means of doing so.